fbpx

Drosjeregelverket i dag

1. november 2020 ble nytt drosjeregelverk innført i Norge. Endringene skal sørge for at drosjemarkedet fungerer bedre enn det gjorde tidligere. Ridel ønsker å bidra til å gi løyvehavere et billigere, lett tilgjengelig og effektivt driftssystem. Vi legger også til rette for bedre arbeids- og økonomiske vilkår for deg som drosjeeier.

Hvit Ridel taxi Tesla model 3
Hva var problemet med tidligere drosjenæring?

Det var dyrt for kundene å benytte seg av drosje, og det var dyrt for løyvehavere å drive med persontransport. Drosjenæringen har hatt en nedgang i omsetning de siste årene. Det har vært en bratt, stigende økning i pris per tur, og en like bratt, synkende nedgang i antall turer per år.

Løyvehavere måtte ha drosjeyrket som hovedyrke – man kunne ikke ha annet arbeid av betydning i tillegg til å være drosjeløyvehaver. Videre måtte det betales store utgifter til drosjesentraler hver måned. Drosjenæringen endte opp med å måtte ta mer betalt for hver enkelttur når færre benyttet seg av tilbudet – for å kunne tjene nok. Det hele ble en ond sirkel.

Hva betyr egentlig løyve? Hvordan fungerer dette i dag og hva har blitt nytt?

Et drosjeløyve er en tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling. Tidligere bestemte fylkeskommunene hvor mange løyver som skulle deles ut i de ulike løyvedistriktene avhengig av hvor stort behovet for drosje var i området, men nå er det ikke lenger en begrensning på antall løyver. Alle som vil, og oppfyller kravene kan søke om løyve og det er heller ikke lenger et krav om å være tilknyttet en drosjesentral.

I dag må en søker oppfylle følgende krav for å få løyve:

Etablering  
Søker må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret. 

Vandel         
Søker må dokumentere vandelkravet gjennom politiattest.

Økonomi
Søker må ha attest som viser at søker ikke har ubetalt gjeld til det offentlige eller er registrert i konkursregistret.

Nytt er blant annet at krav til faglig kompetanse for løyvehaver fjernes, mens fagkompetansekrav til drosjesjåfør innføres. Dette vil omfatte bl.a. krav til kunnskap om førstehjelp og om transport av sårbare kundegrupper.

Det er også nå krav om å ha hatt førerkort for klasse B i minst 2 år.

 

Vil det fortsatt være mulig å leve av å være drosjesjåfør?

Ridel skal være konkurransedyktige og ha et tilbud som kundene etterspør. Derfor organiserer vi driften på en annen måte, der tilbudet blir rettet mot tidspunkt og områder der etterspørselen er høyest. Det vil også fortsatt være behov for kjøp av drosjetjenester fra både offentlig og privat hold. Ridel skal sørge for å inngå kontrakter med offentlige og private virksomheter for at du, som drosjeeier, og dine sjåfører, skal ha god tilgang på oppdrag.

Per 2022 betjener Ridel kontrakt om både skole-, TT- og rute-kjøring i Kristiansand og Agder i regi av AKT og Agder Fylkeskommune. 

Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører i det nye regelverket?

Alle selskap (eller foretak) som ønsker å drive drosjevirksomhet i Norge må søke om løyve (tillatelse til å transportere personer i personbil mot betaling). Slik sikres det at de følger norske lover og regler.

Etter det nye regelverket må løyvehaver/løyvesøker oppfylle følgende krav:

Etablering  
Søkeren må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret.

Vandel
Ha god vandel.

Økonomi
Attest/utskrift som viser at søkeren ikke har ubetalt gjeld til det offentlige eller er under konkursbehandling.

I tillegg trenger alle sjåfører kjøreseddel. For sjåfører gjelder følgende krav:

  • Faglig kompetanse (inkludert førstehjelp)
  • Må være 20 år og ha hatt førerkort i minimum to år sammenhengende
  • Må ha god helse
  • Må ha god vandel

Alle biler som skal benyttes som drosjer:

  • Må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
  • Gjennomføre EU-kontroll årlig
  • Må merkes som drosjebil og ha synlig kjøreseddel inne i bilen
  • Det er nå frivillig med taxiskilt på taket

Skal det fortsatt være taksameter? 

Myndighetene ser nå på mulighetene for å innføre alternativer til dagens taksameter. Taksameterforskriften har ikke blitt endret i takt med drosjeloven. For at dette skal være mulig må det finnes gode løsninger, som er teknologinøytrale og som så langt som mulig ivaretar de funksjonene som taksametrene ivaretar i dag, bl.a. for å hindre juks og at sikkerhet for passasjerer er ivaretatt.

Kan man bestille drosje via en app?

Absolutt. I dag er apper så innarbeidet i de flestes hverdag at vi har stor tro på at kundene vil bli fornøyd med Ridels bestillings-app. Den er effektiv, lett tilgjengelig og brukervennlig.

Her kan du laste ned taxiappen Ridel for IOS, og Android.

Er det billigere å ta drosje med Ridel?

Det er et av målene med disse endringene. Å ta drosje oppleves dyrt for mange. Med våre konkurranse- og fremtidsrettede løsninger i markedet har vi tro på at det blir billigere å ta drosje, uten at dette går utover dem som driver drosjetransport gjennom Ridel istedenfor dagens drosjesentraler.

Vi undersøker stadig prisnivået i drosjemarkedet og forsøker å legge oss godt under dette. Hos oss er prisen er alltid synlig i appen før man bekrefter en bestilling, og beløpet blir så reservert. Beløpet vil da ikke endres, selv om sjåføren for eksempel er nødt til å velge en alternativ rute, eller det er mye trafikk. Kundene vil alltid være sikker på hvor mye de må betale når de reiser med Ridel.

Kan man bruke hvilken som helst bil som drosje?

Nei. Myndighetens krav er at bilen må være registrert som drosje i motorvognregisteret. Kjøretøy som er registrert som drosjer må gjennom EU-kontroller hvert år, i motsetning til annethvert år slik det er for vanlige personbiler.

Vi har i tillegg noen egne krav:

  • Bilen må være miljøbil (nullutslipp)
  • Bilen må være hvit og bli uniformert med Ridels farger og logo

Normalt sett skaffer vi biler til våre løyvehavere, og flesteparten av våre biler er nå av typen Tesla Model 3.

Blir det mindre trygt å kjøre drosje?

Nei, det blir det ikke. Vi sørger for å ivareta sikkerheten for både passasjer og sjåfør, derfor skal alle drosjeturer loggføres. Da vil det være enkelt å oppklare uønskede hendelser i etterkant, slik at det blir en høyere terskel for å gjøre noe som oppleves som ubehagelig for enten passasjer eller sjåfør. Det vil også bli strengere krav til sjåførens fagkompetanse, som førstehjelp og krav om at sjåføren må ha hatt sertifikat i minst to år sammenhengende før han eller hun får kjøre drosje. Prøven for å dokumentere kunnskap om disse kravene skal gjennomføres på norsk.

Jeg vil bli en del av Ridel!

Så fint! Er du interessert i å høre mer om mulighetene ved å bli en partner i Ridel-konseptet, så ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.